Benzenamine, 3-bromo-2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)-dimethylsilyl]oxy]ethyl]-

1227958-06-6

Cat.No. TS143612 Chemical NameBenzenamine, 3-bromo-2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)-dimethylsilyl]oxy]ethyl]- MolFormula C14H24BrNOSi MolWeight 330.34

Chemical Name : Benzenamine, 3-bromo-2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)-dimethylsilyl]oxy]ethyl]-

CAS : 1227958-06-6

Enquiry

Change